Warhammer 40K: Fun to Play Day Rogue Trader Tournament Facebook Twitter

 • Brett Maddex

  Evil Sunz -

  • 2096
  • 46 / 50
  • 548.5
 • Shaun Roy

  Genestealer Cult - WTFAQ

  • 2068
  • 30 / 38
  • 1059.5
 • Matthew Douthat

  Genestealer Cult - Brohammer

  • 1073
  • 43 / 30
  • 1568
 • Chris Anderson

  Alaitoc - What the FAQ?

  • 1070
  • 44 / 26
  • 1065
 • Dirk Braak

  Cult Mechanicus -

  • 1068
  • 20 / 48
  • 550
 • Stacy Smith

  Death Guard - Squidburger

  • 1046
  • 24 / 22
  • 1051
 • Kurt Williams

  Deathskulls - WTFAQ

  • 34
  • 20 / 14
  • 1058
 • Michael Schurr

  Iron Hands -

  • 27
  • 16 / 11
  • 1582